🗞️ Cylchlythyr mis Mawrth CWPS

🗞️ Croeso I gylchlythyr mis Mawrth CWPS

Cafwyd dechrau gwych i 2024! Rydym wedi ennill £5 miliwn o gyllid ymchwil, wedi trefnu 6 digwyddiad, a dim ond megis dechrau yw hyn, am fod 7 digwyddiad arall ar y gweill yn y misoedd nesaf! 

Rydym hefyd wedi cyhoeddi 3 fideo, 2 adroddiad, a phapurau. Mae pob diweddariad wedi’i gyflwyno yn y cylchlythyr hwn, er mwyn ichi wybod am yr ymchwil diweddaraf ar Gymru, trwy lygad byd-eang.


📅 Digwyddiadau

Dylunio’r Dyfodol 

Oriel y Gweithwyr, Rhondda, 7-21 Mawrth, 10.30am-4.30pm dydd Iau – dydd Sadwrn

Casgliad o ffotograffau yw’r arddangosfa hon o’n prosiect sy’n defnyddio ffotograffiaeth i ddeall sut mae pobl yng Nghymru, yr Alban a Chatalwnia yn ystyried annibyniaeth. Mwy o wybodaeth.

Seminar Ymchwil CWPS/WISERD: ‘Exploring Lived Time and The Lifeworld as Analytical Frameworks to Understand Working-Class Student Experiences’

Ar-lein, 12 Mawrth, 12:00-13:00

Bydd Toni Beardmore yn cyflwyno peth o’i gwaith ymchwil doethurol ar brofiadau myfyrwyr dosbarth gweithiol o addysg uwch mewn seminar arlein. Mwy o wybodaeth.

Two students walking together beside a yellow wall

‘Fractured Union’

Prifysgol Aberystwyth, 29 Ebrill, 6-7.30

Yn rhan o’n cyfres o ddigwyddiadau ar thema Dyfodol Cyfansoddiadol, croesewir yr Athro Michael Kenny, Cyfarwyddwr Sefydliad Polisi Cyhoeddus Bennett ym Mhrifysgol Caergrawnt. Bydd yn trafod ei lyfr, ‘Fractured Union’ sy’n holi a all y Deyrnas Unedig oroesi, mater amlwg iawn yng ngwleidyddiaeth gwledydd Prydain.Cofrestrwch fan hyn.

Professor Michael kenny

Creu Dyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Y Senedd, 22 Mai

Rhwng 10-5 byddwn yn arddangos ffotograffau o’n prosiect sy’n defnyddio ffotograffiaeth i ddeall sut mae pobl yng Nghymru, yr Alban a Chatalwnia yn ystyried annibyniaeth. Dilynir hyn gyda’r nos gan banel trafod yng nghwmni tîm a ffotograffwyr y prosiect. Mwy o wybodaeth.  

The Senedd

Gwedd Newydd ar Ddemocratiaeth

Gŵyl y Gelli, 28 Mai  
Ymunwch â ni yn lansiad ‘Gwedd Newydd ar Ddemocratiaeth’ gan y Ganolfan Ddeialog a Dr. Anwen Elias. Prosiect blaengar sy’n adlewyrchu tueddiadau democratiaeth gyfranogol, ac yn ein hannog i harneisio creadigrwydd pobl. Dewch i weld sut y gall ffotograffiaeth, collage, a chelf roi ffurf ar bolisïau a sefydliadau. Mwy o wybodaeth

Cynhadledd Flynyddol WISERD 2024

Prifysgol De Cymru, 3-4 Gorffennaf 2024

Thema’r gynhadledd eleni yw’r uchelgais i greu cymdeithas decach. Bydd y materion canlynol yn cael eu hystyried: Sut olwg fyddai ar gymdeithas sy’n decach? Sut y gall ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol ddyfnhau ein dealltwriaeth o’r peirianwaith sy’n arwain at anghydraddoldebau hirdymor a pharhaus? Mwy wybodaeth.

Cynhadledd ‘Dulliau ymchwil ac ymchwil i ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol’

Prifysgol Aberystwyth, 9-10 Gorffennaf Wrth i lunwyr polisi ac academyddion fel ei gilydd ddod yn fwyfwy ymwybodol o’r bygythiadau sy’n wynebu ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol, mae ymchwil i’r ieithoedd hyn yn hynod bwysig. Bydd y gweithdy hwn yn trafod ac yn rhannu arferion gorau o ran dulliau ymchwil ym maes polisi a chynllunio ac iaith. Mwy wybodaeth

Arial view of Aberystwyth

🎬 Fideos

Dyfodol Cyfansoddiadol: Rhun ap Iorwerth AS 

Amlinellodd adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru wahanol ddewisiadau ar gyfer dyfodol cyfansoddiadol Cymru. Bydd Rhun ap Iorwerth AS, arweinydd Plaid Cymru, yn ymateb i’r adroddiad ac yn ystyried y goblygiadau i bolisi Plaid Cymru o sicrhau annibyniaeth yn y cyntaf o gyfres newydd CWPS o ddigwyddiadau Dyfodol Cyfansoddiadol. Gwyliwch y fideo yma.

Swyddogaeth Sefydliadau Cymunedol a Gwirfoddol yn y Polareiddio mewn Cymunedau Lleol

Mae’n bleser gennym rannu tri fideo o’r gynhadledd hon.

Dewch i gwrdd â’r sefydliadau cymunedol a gwirfoddol o’n digwyddiad hybrid diweddar, lle buom yn mynd i’r afael â phrofiadau o bolareiddio gan sefydliadau cymunedol a gwirfoddol lleol ac, yn bwysicaf oll, y strategaethau y maent yn eu defnyddio i fynd i’r afael â hyn. Gwyliwch y fideo yma.

Yr Athro Marjorie Mayo yn trafod datblygu cymunedol ac addysg boblogaidd mewn oes poblyddol ac Amanda Morris yn trafod addysgu a grymuso cymunedau i herio cynrychiolaeth broblematig o Fwslimiaid ac Islam yn y cyfryngau. Gwyliwch y fideo yma.

Anthony Ince yn trafod ‘Gwirfoddoliaeth asgell dde eithafol a ffigwr y ‘dinesydd da’ ac Ali Abdi yn rhannu ei arbenigedd ar Drefnu Cymunedol, Pafiliwn Grange a’r Great Get Together. Y prif siaradwr Derek Walker, yn arwain sesiwn holi ac ateb ar ‘Sut mae Cymru mewn sefyllfa dda i wrthsefyll ymraniad o fyd mwyfwy pegynol’.  Gwyliwch y fideo yma.


🗞️ Newyddion

CWPS i arwain prosiect newydd mawr i gefnogi datblygiad cynaliadwy cynhwysol yng Nghymru Wledig

Mae tîm dan arweiniad Cyd-gyfarwyddwr CWPS Michael Woods wedi derbyn dros £5m gan UKRI i sefydlu Cymru Wledig LPIP Rural Wales, y Bartneriaeth Polisi ac Arloesi Lleol ar gyfer Cymru Wledig. Darllenwch fwy yma.

A rural landscape of windmills, fields and hay bales.

Adroddiad yn crynhoi gwersi o ymchwil cyfoes ym maes allfudo i gefnogi gwaith rhaglen ARFOR II

Cyhoeddwyd adroddiad sy’n crynhoi prif gasgliadau dau weithdy ymchwil ar bwnc allfudo a gynhaliwyd yn ystod mis Tachwedd 2023. Darllenwch yr erthygl gyfan yma.

A hill that has many fields lined with trees, with sheep and houses scattered amongst the countryside.

Y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad terfynol

Ar 17 Ionawr, yn dilyn sgwrs genedlaethol ddwy flynedd o hyd, cyhoeddodd y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru ei adroddiad. Mae Cyd-gyfarwyddwr CWPS-WISERD, Dr Anwen Elias, yn aelod o’r Comisiwn. Darllenwch yr erthygl gyfan yma.

Dr. Anwen Elias

WISERD yn cyflwyno ymchwil cymdeithas sifil i lunwyr polisïau ym Mrwsel

Cafodd gweithdy ar gyfer llunwyr polisïau ym Mrwsel ei gynnal gan Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD) ac Addysg Uwch Cymru Brwsel (WHEB), lle cyflwynwyd achos dros roi ymchwil cymdeithas sifil wrth wraidd cynlluniau i’r Undeb Ewropeaidd. Darllenwch yr erthygl gyfan yma.

Sally Power at the Brussels event

Defnyddio Deialog i gael Effaith gyda’ch Ymchwil

Cafodd dulliau newydd eu treialu i sicrhau y gall ymchwil gael effaith yn ystod hyfforddiant i weithredwyr polisi o bob rhan o’r trydydd sector yng Nghymru. Darllenwch yr erthygl gyfan yma.

event participant feedback is written on paper. mae adborth y rhai a gymerodd ran wedi'i ysgrifennu ar bapur.

📚 Papurau a Phodlediadau


Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn negeseuon rheolaidd gan GRRaIN, gan gynnwys digwyddiadau, newyddion a’r e-gylchlythyr.


Cysylltwch â ni

Anfonir y newyddlen nesaf atoch fis Mehefin. Os hoffech ragor o wybodaeth am yr eitemau a drafodir yn ein newyddlen, gallwch gysylltu â ni drwy’r llwyfannau canlynol:

E-bost:  CWPS@aber.ac.uk

Facebook: @cwpsaber

X / Twitter: @cwpsaber

Instagram: @cwpsaber