Polisi Gwledig yng Nghymru ar ôl Brecsit

Dyma’r adroddiad ‘Ar Ôl Brecsit: 10 Cwestiwn Allweddol on ran Polisi Gwledig yng Nghymru’ a gynhyrchwyd gan y Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r Ganolfan yr Economi Wledig ym Mhrifysgol Newcastle.

Mae’r adroddiad yn seiliedig ar weithdy gydag arbenigwyr academaidd ar bolisi gwledig, datblygu gwledig ac amaethyddiaeth a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn gynharach eleni. Mae’n nodi’r heriau a’r cyfleoedd allweddol sy’n deillio o Brecsit ar gyfer amaethyddiaeth a chymunedau gwledig yng Nghymru, ac mae’n cynnig cwestiynau y dylid eu hystyried wrth ddatblygu polisi ar gyfer ar ôl Brecsit.

Mae’r adroddiad yn un o set o adroddiadau sy’n cwmpasu Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru a gydlynir gan y Ganolfan yr Economi Wledig ym Mhrifysgol Newcastle.
Gobeithiwn y bydd yr adroddiad yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth. Mae copïau wedi’u hargraffu ar gael ar gais.

Adroddiad Briffio Gwerthuso, Effaith a Chanlyniadau: Beth mae’n ei olygu i ni?

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad briffio ar ‘Werthuso Effaith a Chanlyniadau: Beth mae’n ei olygu i ni?’ sy’n adrodd ar drafodaethau gweithdai a drefnwyd ar y cyd gan Ganolfan Ymchwil Cymdeithas Sifil y Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) sy’n cael ei hariannu gan yr ESRC, a Chyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru (CWVYS). Nod y ddau weithdy a gynhaliwyd fis Mai 2018 oedd ail-gychwyn trafodaeth genedlaethol yng Nghymru am werthuso, effaith a chanlyniadau gwaith ieuenctid yng Nghymru. Diolch yn fawr i’r rhai o’r sector a fynychodd y gweithdai am eu mewnbwn.

Adnoddau eraill:

Cyflwyniad yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth Rhys Jones – Gwerthuso Gwell Better Evaluation

Cyflwyniad Bethia McNeil, Cyfarwyddwr Centre for Youth Impact  Centre for Youth Impact May 2018 – CWVYS presentation

Taro’r cydbwysedd yn iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg

Cloriannu cynnwys Papur Gwyn Llywodraeth Cymru

Adroddiad ar seminar a gynhaliwyd yn Adeilad y Pierhead, Bae Cardydd 29 Medi 2017

Paratowyd gan Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles

Adroddiad Seminar Bil y Gymraeg

Adfywio Iaith a Newid Cymdeithasol: Gwerthuso Strategaethau Iaith yng Nghymru a’r Alban

Ymchwil gan Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles

Papur briffio – Lewis a Royles – Medi 2016

Podlediadau a Fideos

Y Refferendwm UE – Beth sy’n digwydd nesaf?

Trafodaeth Podlediad gyda Dyfan Powel, Alistair Shepherd, Elin Royles ac Anna Rolewska ar ganlyniad y refferendwm UE ym Mhrydain ym Mehefin 2016

Edrych yn yn ôl ar 2016 Etholiad Cynulliad Cenedlaethol

Yn podlediad yma mae Dyfan Powel, Matthew Rees, Huw Lewis a Catrin Wyn Edwards yn trafod canlyniadau’r etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2016

Adlewyrchiadau ar Gymru ac Ewrop

Fideo o Ddarlith Flynyddol 2016 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru 2016, gan Dr Hywel Ceri Jones CMG

https://abercast.aber.ac.uk/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=24a1246d-ba58-43de-812b-ea70c0b76c67&v=1

Deinameg y Wladychiaeth ym Mhatagonia Gymreig

Lucy Taylor yn trafod ei hymchwil ar gysylltiadau rhwng gwladychwyr Cymreig ym Mhatagonia a cymunedau brodorol (Yn Saesneg).

Y Cymru ym Mhatagonia

Lucy Tayor yn trafod ei hymchwil mewn i berthynas gwladychwyr Cymreig ym Mhatagonia a’r boblogaeth frodorol. Indigenous (Yng Nghymraeg).

Patagonia 150.

Darlith gan Lucy Taylor am Wladychwyr Cymreig ym Mhatagonia cyflwynwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 2015 (Yng Nghymraeg)

The GLOBAL-RURAL Project.

Michael Woods yn cyflwyno ei ymchwil ar globaleiddio ac ardaloedd gwledig.

Adroddiad Briffio Polisi: Y Gymraeg fel grym Cymunedol ac Economaidd

Y Gymraeg a Pholisi Cyhoeddus – Adroddiad ar Seminar 3

Adroddiad Briffio Polisi: Cryfhau cyfraniad addysgu i adfywiad y Gymraeg

YGymraegaPholisiCyhoeddus-AdroddiadTerfynolarSeminar2

Adnoddau i Ysgolion

Mae dau becyn Bagloriaeth Cymru i athrawon wedi eu cynhyrchu yn Saesneg a Chymraeg. Mae’r pecynnau wedi’u trefnu o amgylch thema gwahanol, mae pob un yn archwilio safle Cymru o fewn Ewropa’r byd mewn ffurf bywiog a chyffrous. MAE POB Thema yn cynnwys amrywiath o adnoddau (cynllyn gwersi, cyflwyniadau, gweithdai, a gwethgareddau) wedi’i darparu gan feistri yn y maes. Mae’r pecynnau hefyd yn annog myfyrwyr i ddatblygu Sgiliau Alweddol (cyfathrebu, technoleg gwybodaeth, cymhwyso rhif, gweithio gydag eraill, datrys problemau, gwella’ch dysgu a’ch perfformiad eich hun) sy’n ganolog i gymhwyster Bagloriaeth Cymru. Pob pecyn yn cynnwys CD gyda’r holl ddeunyddiau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gellir lawrlwytho’r pecynnau yma:

Welsh Baccalaureate Pack 1 – English 

Mae’r Pecyn Bagloriaeth Cymru 1 yn cynnwys adrannau ar:

  • Deall Democratiaeth
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Yr Undeb Ewropeaidd
  • Yr Iaith Gymraeg yn y Gymru gyfoes

Welsh Baccalaureate Pack 2 – English 

Mae’r Pecyn Bagloriaeth Cymru 2 yn cynnwys adrannau ar:

  • Cynrychiolaeth Wleidyddol
  • Tlodi Byd-eang
  • Cynaladwyedd
  • Treftadaeth a Diwylliant Cymru