Mae’r Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn cynnig nifer o gyfleoedd i astudio materion cymdeithasol a gwleidyddol cyfoes, polisïau a sefydliadau yng Nghymru, yn ogystal â darparu hyfforddiant a gweithdai adeiladu cymhwysedd a chyrsiau ar gyfer ymchwilwyr academaidd a gweithwyr proffesiynol  mewn sectorau cyhoeddus a’r trydydd sector.

MA mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Mae’r cynllun arloesol yma yn darparu dull amlddisgyblaethol i ddeall y Gymru gyfoes. Mae’r radd yn arfogi myfyrwyr â dealltwriaeth lefel uwch y tueddiadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol cyfoes o fewn y Gymru ddatganoledig ble mae’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ei sefydlu, yn ogystal â sylfaen cryf mewn cyd-destun hanesyddol, llunio Cymru gyfoes ac ymgysylltiad beirniadol â dadleuon deallusol allweddol ynglyn â gwleidyddiaeth, cymdeithas a hanes Cymru.

Gwybodaeth ynglyn ag MA Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Gellir cael mwy o wybodaeth ynglyn ag MA mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, cwrs arbenigol drwy ymweld gydag https://cyrsiau.aber.ac.uk/postgraduate/gwleidyddiaeth-chymdeithas-cymru/#coursecontent a gellir cael mwy o wybodaeth ynglyn a’r Hyfforddiant Ymchwil yma https://cyrsiau.aber.ac.uk/postgraduate/welsh-politics-and-society/

Mae’r Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn cynnal nifer o fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n ymchwilio thesis PhD yn ymwneud â themâu y ganolfan neu brosiectau ymchwil, gyda chyllid o ffynonellau gan gynnwys Partneriaeth Hyfforddi Doethurol Cymru ESRC, y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, ac ysgoloriaethau ABERDOC Prifysgol Aberystwyth.

Cyfleoedd Ariannu PhD cyfredol:

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil 3 a 4 (1 + 3) blynedd o’r Partneriaeth Hyfforddi Doethurol Cymru ESRC naill ai yn Naearyddiaeth Ddynol neu Wleidyddiaeth, ar bynciau sy’n ymwneud â gwleidyddiaeth gyfoes a chymdeithas yng Nghymru; llywodraethu a chyfranogiad; cymdeithas sifil; iaith, diwylliant a hunaniaeth; a chysylltiadau byd-eang Cymru. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Ddaearyddiaeth Ddynol neu Wleidyddiaeth Cyfleoedd PhD. Dyddiad cau ceisiadau am ariannu PhD yn dechrau Hydref 2017 yw 31 Ionawr 2017

Digwyddiad ‘Ymchwilio i Gymru’ PhD Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Hyd yn oed yn yr un Brifysgol, ni fydd myfyrwyr yn ymwybodol, weithiau, fod eraill yn gweithio ar bynciau tebyg iddynt yn yr adeilad drws nesaf. Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon, trefnodd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Ddigwyddiad PhD rhyngddisgyblaethol ym Mehefin 2018 ar gyfer uwchraddedigion sy’n gweithio ar Gymru, yng Nghymru.

Nod y gweithdy undydd, unigryw hwn oedd hyrwyddo cysylltiadau, datblygu rhwydweithiau a hwyluso sgyrsiau am syniadau a dulliau, yn ogystal â darparu gwybodaeth ymarferol a chyfarwyddyd ynghylch agweddau allweddol ar fywyd academaidd heddiw. Daeth ysgolheigion doethurol at ei gilydd o Aberystwyth, Bangor, Llanbedr pont Steffan, Abertawe a Phrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant. Llwyddwyd i sicrhau amrywiaeth ddisgyblaethol wych hefyd, gyda haneswyr a seicolegwyr, daearyddwyr a biolegwyr, yn ogystal ag ysgolheigion gwleidyddiaeth ryngwladol yn cymharu eu profiadau ac yn rhannu eu barn.

Treuliwyd y bore yn dysgu am waith ymchwil pawb mewn dau sesiwn. Yn ystod y cyntaf, gofynnwyd sut roedd ‘Cymru’ yn cael ei gysyniadoli yn eu gwaith ymchwil. Yn yr ail, canolbwyntiwyd ar fethodoleg, gan ystyried sut mae’r syniadau a’r offer a ddefnyddiwn i chwilio am ddirnadaethau yn llywio’r math o ganfyddiadau a welwn. Bu’r cyfranogwyr yn rhannu problemau cyffredin ac yn awgrymu atebion, yn ogystal â thrawsffrwythloni syniadau o wahanol ddisgyblaethau.

Agenda effaith oedd pwnc sesiwn cyntaf y prynhawn, yn cynnwys ymyriadau gan dîm arobryn o Aber sydd wedi llywio polisi iaith Llywodraeth Cymru, a golygydd Click on Wales, y llwyfan ar-lein. Yn ystod y sesiwn olaf, trafodwyd pwnc hanfodol, sef gyrfaoedd, gan edrych ar lwybrau academaidd ac anacademaidd i fyd gwaith.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr. Ein nod yw cryfhau ein gweithgareddau uwchraddedig yn y dyfodol agos a byddwn yn sicr yn trefnu gweithdy arall eleni. Dylai’r rheiny sydd am wybod mwy gysylltu â Lucy Taylor ar lft@aber.ac.uk er mwyn ymuno â’n rhwydwaith uwchraddedig.

Effaith Ymchwil yn y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Dyniaethau

Adeilad IBERS Penglais, Prifysgol Aberystwyth, 9.30 – 16.00

Symposiwm undydd a drefnwyd gan WISERD a’r Rhaglen Gwyddor Cymdeithasol Trawsnewidiol Prifysgol Aberystwyth i drafod sut i wneud y mwyaf o effaith ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau gyda chynulleidfaoedd anacademaidd gan gynnwys gwneuthurwyr polisi, busnes, cymdeithas sifil, cymunedau a’r cyfryngau . Siaradwyr gwadd yn cynnwys Dr Richard Watermayer (Prifysgol Caerfaddon) a Dr Sioned Pearce (WISERD, Prifysgol Caerdydd) a phanel o ddefnyddwyr ymchwil. E-bost transformative@aber.ac.uk  i archebu lle.