Deall y berthynas rhwng yr economi a’r Gymraeg yng Nghymru

Mae blog newydd sydd wedi’i gyhoeddi yn trafod amcanion Rhaglen ARFOR, sy’n ceisio deall y berthynas rhwng yr economi a’r Gymraeg yng Nghymru.  

Yn y blog hwn, mae Dr Huw Lewis yn tynnu sylw at yr angen am ddiffiniad cliriach o sut mae ffactorau economaidd ac ieithyddol yn rhyngweithio ac yn dylanwadu ar ei gilydd.  

Mae Rhaglen ARFOR, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn ceisio hyrwyddo datblygiad economaidd yn siroedd y gorllewin a chefnogi’r Gymraeg. 

Mae’r testun yn sôn am bwysigrwydd deall effaith sgiliau iaith ar ragolygon gyrfa a pherfformiad economaidd o ran unigolion, sefydliadau a chymdeithas. 

Mae’r testun yn pwysleisio’r angen am fesurau i gyfyngu ar effeithiau ieithyddol negyddol a ddaw o ddatblygiadau economaidd.   

Daw i’r casgliad bod gwahaniaethu rhwng yr hyn sy’n cysylltu’r iaith-a’r- economi a’r economi-a’r-iaith yn hanfodol er mwyn i lunwyr polisi ddatblygu strategaethau effeithiol ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg wrth gefnogi twf economaidd. 

Darllenwch y blog yma:  https://www.arsyllfa.cymru/cy/arfor-ar-berthynas-rhwng-yr-economi-ar-iaith-mynd-y-tu-hwnt-ir-pennawd/


Cysylltiadau

Dr Huw Lewis
Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, 
Prifysgol Aberystwyth  
hhl@aber.ac.uk