Summer Newsletter

https://mailchi.mp/54ca9d2917f7/cylchlythyr-yr-haf-summer-newsletter

 

 

Cylchlythyr yr Haf
Ein newyddion diweddaraf, a digwyddiadau i ddod:
Summer Newsletter
Find out more about what we’ve been doing, and what’s coming up:
Hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol mewn byd byd-eang

Promoting regional or minority languages in a global world

Hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol mewn byd byd-eang

Dosbarthwyd casgliadau’r prosiect ‘Adfywio’ mewn cynhadledd a gynhaliwyd ym Mrwsel ar 10 Ebrill 2019. Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd â’r Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol ac roedd y rhai a oedd yn bresennol yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Comisiwn Ewropeaidd, Cyngor Ewrop hefyd fel cynrychiolwyr nifer o lywodraethau rhanbarthol.

Nod ‘Revitalize’, rhwydwaith ymchwil a sefydlwyd yn 2017, oedd archwilio goblygiadau rhai o’r newidiadau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol mawr a welwyd ar draws cymdeithasau’r Gorllewin heddiw er mwyn deall sut y dylid cynllunio a gweithredu ymdrechion i adfywio ieithoedd cyfoes. Ariannwyd y rhwydwaith gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn y DU (AHRC) ac fe’i harweiniwyd gan Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles (Prifysgol Aberystwyth), ynghyd â’r Athro Wilson McLeod (Prifysgol Caeredin).

Yn ei gyfarfod ym mis Ebrill, cyflwynodd y gynhadledd ganfyddiadau ac argymhellion allweddol y prosiect, a gellir gweld crynodeb ohono yma.
Am  ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan:  https://revitalise.aber.ac.uk/cy/

Promoting regional or minority languages in a global world

The conclusions of the ‘Revitalise’ project were disseminated at a conference held in Brussels on 10 April 2019. The event was organised in collaboration with the Network to Promote of Linguistic Diversity and attendees included representatives from the European Commission, the Council of Europe as well as representatives from several regional governments.

The aim of ‘Revitalise’, a research network established in 2017, has been to examine the implications of some of the major social, economic and political changes witnessed across Western societies today for our understanding of how contemporary language revitalisation efforts should be designed and implemented. The network was been funded by the UK Arts and Humanities Research Council (AHRC) and it was led by Dr Huw Lewis and Dr Elin Royles (Aberystwyth University), along with Professor Wilson McLeod (Edinburgh University).

In its April meeting, the conference presented the project’s key findings and recommendations, a summary of which can be found here  For further information, please visit the project’s website:  https://revitalise.aber.ac.uk.

Gwyliwch y ddarlith yma / Watch the lecture here 
Ar ôl Brecsid: 10 Cwestiwn Allweddol on ran Polisi Gwledig yng Nghymru

Mae ein hadroddiad newydd a ysgrifennwyd ar y cyd a Chanolfan Economi Wledig Prifysgol Newcastle yn nodi’r heriau a’r cyfleoedd allweddol sy’n deillio o Frecsid ar gyfer amaethyddiaeth a chymunedau gwledig yng Nghymru. Cyniga hefyd cwestiynau a dylid eu hystyried wrth ddatblygu polisi ar ôl Brecsid.

Mae modd lawrlwytho eich copi yma.

After Brexit: Ten Key Questions for Rural Policy in Wales

Our new report, co-authored with Newcastle University’s Centre for Rural Economy,identifies the key challenges and opportunities arising from Brexit for agriculture and rural communities in Wales. It also proposes questions that should be considered in developing policy for after Brexit.

Download your copy here.

Symposiwm: Amgueddfeydd a Chymdeithas Sifil Wedi Brecsit

Mae amgueddfeydd yn llwyfan allweddol i drawsnewid cymdeithas sifil. Daeth y fforwm rhyngddisgyblaethol hwn â lleisiau gwahanol at ei gilydd i fyfyrio ar effaith ariannol a diwylliannol Brexit ar gyfer cynrychioli a pherfformio hunaniaeth yn y byd cyhoeddus. Roedd y digwyddiad yn cysylltu theori ag ymarfer trwy ddod ag academyddion ynghyd â churaduron, gweinyddwyr a grwpiau ymwelwyr i weithio trwy gyfyng-gyngor sy’n codi wrth ddatblygu arddangosfeydd a rheoli casgliadau.

Cyfranwyr:
Helen Graham, ‘Museums after Brexit: Non-represenational practises’
Bella Dicks, ‘Brexit, austerity and museums: Reflections from Wales’

Museums are a key platform for a civil society in transformation. This interdisciplinary forum brought together different voices to reflect on the financial and cultural impact of Brexit for representing and performing identity within the public sphere. The event linked theory with practice by bringing academics together with curators, administrators, and visitor groups to work through dilemmas that arise when developing exhibitions and managing collections.

Contributions:
Helen Graham, ‘Museums after Brexit: Non-represenational practises’
Bella Dicks, ‘Brexit, austerity and museums: Reflections from Wales’

Digwyddiadau

 • Awst 7 10:30 – 11:30
 • ‘Dinoethi’r Arwisgo: Her a Phrotest wrth-Arwisgo yng Nghymru, 1969’
 • Lleoliad: Pabell y Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst   
 • Awst 8 a 9 12:30 – 13:30
 • ‘Adfywio: Iaith a Thrawsnewid Cymdeithas’
 • Lleoliad: (i’w gadarnhau), Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst
 • Hydref 24 17:30 – 21:00
 • ‘Mesur Deddf Uno’
 • Lleoliad: Ystafell Seddon yr hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth
Events 

 • July 24 11:00 – 13:00
 • CWPS at the Royal Welsh Agricultural Show
 • Venue: Aberystwyth University Stand
 • August  7 11:30
 • ‘Gwleidyddiaeth Cymru: y gorffennol, y presennol a’r dyfodol’ 
 • Venue: Pabell y Cymdeithasau 2, National Eisteddfod of Wales, Llanrwst
 • August 7 10:30 – 11:30
 • ‘Y Ddarlith Gyhoeddus: Dinoethi’r Arwisgo: Her a Phrotest wrth-Arwisgo yng Nghymru, 1969’
 • Venue: Pabell y Cymdeithasau 2,National Eisteddfod of Wales, Llanrwst
 • August 8 & 9 12:30 – 13:30 ‘Adfywio: Iaith a Thrawsnewid Cymdeithas’
 • Lleoliad TBC, National Eisteddfod of Wales, Llanrwst
 • October 24 17:30 – 21:00
 • ‘Act of Union Bill’
 • Venue: Seddon room, The Old Collge, Aberystwyth University