Adnoddau

Taro’r cydbwysedd yn iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg

Cloriannu cynnwys Papur Gwyn Llywodraeth Cymru

Adroddiad ar seminar a gynhaliwyd yn Adeilad y Pierhead, Bae Cardydd 29 Medi 2017

Paratowyd gan Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles

Adroddiad Seminar Bil y Gymraeg

__________________________________________________________________________________________________________

Adfywio Iaith a Newid Cymdeithasol: Gwerthuso Strategaethau Iaith yng Nghymru a’r Alban

Ymchwil gan Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles

Papur briffio – Lewis a Royles – Medi 2016

________________________________________________________

Podlediadau a Fideos

Y Refferendwm UE – Beth sy’n digwydd nesaf?

Trafodaeth Podlediad gyda Dyfan Powel, Alistair Shepherd, Elin Royles ac Anna Rolewska ar ganlyniad y refferendwm UE ym Mhrydain ym Mehefin 2016

 

Edrych yn yn ôl ar 2016 Etholiad Cynulliad Cenedlaethol

Yn podlediad yma mae Dyfan Powel, Matthew Rees, Huw Lewis a Catrin Wyn Edwards yn trafod canlyniadau’r etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2016

 

Adlewyrchiadau ar Gymru ac Ewrop

Fideo o Ddarlith Flynyddol 2016 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru 2016, gan Dr Hywel Ceri Jones CMG

 

Deinameg y Wladychiaeth ym Mhatagonia Gymreig

Lucy Taylor yn trafod ei hymchwil ar gysylltiadau rhwng gwladychwyr Cymreig ym Mhatagonia a cymunedau brodorol (Yn Saesneg).

 

Y Cymru ym Mhatagonia

Lucy Tayor yn trafod ei hymchwil mewn i berthynas gwladychwyr Cymreig ym Mhatagonia a’r boblogaeth frodorol. Indigenous (Yng Nghymraeg).

 

Patagonia 150.

Darlith gan Lucy Taylor am Wladychwyr Cymreig ym Mhatagonia cyflwynwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 2015 (Yng Nghymraeg)

The GLOBAL-RURAL Project.

Michael Woods yn cyflwyno ei ymchwil ar globaleiddio ac ardaloedd gwledig.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Adroddiad Briffio Polisi: Y Gymraeg fel grym Cymunedol ac Economaidd

Y Gymraeg a Pholisi Cyhoeddus – Adroddiad ar Seminar 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adroddiad Briffio Polisi: Cryfhau cyfraniad addysgu i adfywiad y Gymraeg

YGymraegaPholisiCyhoeddus-AdroddiadTerfynolarSeminar2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adnoddau i Ysgolion

Mae dau becyn Bagloriaeth Cymru i athrawon wedi eu cynhyrchu yn Saesneg a Chymraeg. Mae’r pecynnau wedi’u trefnu o amgylch thema gwahanol, mae pob un yn archwilio safle Cymru o fewn Ewropa’r byd mewn ffurf bywiog a chyffrous. MAE POB Thema yn cynnwys amrywiath o adnoddau (cynllyn gwersi, cyflwyniadau, gweithdai, a gwethgareddau) wedi’i darparu gan feistri yn y maes. Mae’r pecynnau hefyd yn annog myfyrwyr i ddatblygu Sgiliau Alweddol (cyfathrebu, technoleg gwybodaeth, cymhwyso rhif, gweithio gydag eraill, datrys problemau, gwella’ch dysgu a’ch perfformiad eich hun) sy’n ganolog i gymhwyster Bagloriaeth Cymru. Pob pecyn yn cynnwys CD gyda’r holl ddeunyddiau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gellir lawrlwytho’r pecynnau yma:

Welsh Baccalaureate Pack 1 – English 

Mae’r Pecyn Bagloriaeth Cymru 1 yn cynnwys adrannau ar:

  • Deall Democratiaeth
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Yr Undeb Ewropeaidd
  • Yr Iaith Gymraeg yn y Gymru gyfoes

 

 

 

Welsh Baccalaureate Pack 2 – English 

 

Mae’r Pecyn Bagloriaeth Cymru 2 yn cynnwys adrannau ar:

  • Cynrychiolaeth Wleidyddol
  • Tlodi Byd-eang
  • Cynaladwyedd
  • Treftadaeth a Diwylliant Cymru